வவுனியா தொலைபேசி விபர கொத்து

Phone-Directory

Telephone Directory தொலைபேசி இலக்கங்கள்- வவுனியா Telephone Numbers – Vavuniya கல்வி C T M S Tamil Mixed V Vavuniya 024 2223057 Vavuniya Tamill MMV Vavuniya 024 2222424 Rambaikulam Girls MV Vavuniya 024 2222425 Vipuilanantha College Vavuniya 024 2221988 Saivapiragasa Ladies College 024 2222281 Muslim MMV Vavuniya 024 2220371 University of Jaffna – Vavuniya 024 2222265 Technical […]

Copyright 2014  www.rgmv.sch.lk ¦ Designed by:Theep IT Solutions Frontier Theme